Vedtekter og innstrukser

 

LOVER FOR VESTBYGDA BLANDA KOR

Startet i januar 1989

Revidert januar 2011

§ 1 a) Vestbygda Blanda Kor ønsker å vektlegge og opprettholde et positivt miljø som kan bidra til å styrke medlemmenes fysiske og psykiske helse gjennom økt sangglede, kunnskap, samt sosialt og inkluderende samhold.

b)   Alle som er interessert i sang er velkommen i koret. Aldersgrense er 17år

c)    Hvert medlem skal betale den kontingent som til enhver tid gjelder i koret.

Kontingenten skal betales forskuddsvis 15. februar og 15. september.

d)   Medlemmer kan skriftlig sende begrunnet søknad til styret om reduksjon av kontingent med inntil 50% ved sykdom eller jobb-hensyn, som reduserer oppmøte med minst 40%. Styret vurderer og fastsetter reduksjon etter behandling av søknaden.

e)    Medlemmer som ønsker permisjon melder fra skriftlig til styret og betaler kontingent som fastsettes av styret.

Permittert medlem har rett til å delta på årsmøtet med stemmerett.

f)    Medlemmer som ønsker å slutte i koret, gir skriftlig beskjed til styret.

§2 Styret skal bestå av 6 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Ved dissens har lederen dobbeltstemme.

Leder velges for I år. De øvrige verv er for 2 år.

Kasserer og sekretær skal ikke være på valg samme år.

§3 Det skal velges 2 revisor. Disse skal revidere korets årsregnskap før årsmøtet. Velges for 2 år, men ikke på samme år.

Årsmøtet avholdes sist i januar. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes hvis styret eller minst halvparten av korets medlemmer forlanger det.

Innkallelsen til årsmøtet skal skje minst tre uker før fastsatt dato. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen. Ved avstemning i slike saker gjelder simpelt flertall.

§5        Det skal til enhver tid foreligge oppdaterte instrukser for styret, komiteer og utvalg. Forandringer skal legges fram for godkjenning på årsmøtet.

§6        Dersom koret oppløses, skal dets mulige eiendeler oppbevares av Hovedutvalget for kultur (HUK), som overleverer dem hvis nytt kor blir stiftet i vårt nærmiljø, kommunedel Onsøy vest.

§7        Forandringer av disse lover kan kun finne sted på årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forandringer kan kun finne sted hvis minst 1/3 av korets medlemmer er tilstede.

Arbeidsinstruks for valgkomité

  

Komiteen skal bestå av 2 personer som velges for 2 år, dog ikke samme år.

 

 

 

Denne komiteen er nedsatt for å innhente forslag på nye kandidater som stiller seg disponible for neste valgperiode. Kandidatene skal dekke de forskjellige ledige verv i korets styre og komiteer hvor representanter står på valg.

 

 

 

 

 1. Komiteens oppgave er å jobbe aktivt gjennom hele året med å synliggjøre viktigheten av at verv må rullere og dekkes. Navn noteres etter hvert som noen melder sin interesse for å dekke verv som står åpne ved neste valg.

 

 

 

 1. Siste halvdel av året økes aktiviteten gjennom opplysning på allmøter om verv som står udekket. Komiteen foretar direkte henvendelser til kor medlemmer med oppfordring og oppmuntring om å dekke verv.

 

 

 

 1. De innhentede forslagene oversendes korets sekretær for klarering og fremlegging på årets årsmøte, skal være i hende senest én uke før årsmøtet.

 

 

 

 1. Valgkomiteen er også ansvarlig for å synliggjøre ovenfor korets medlemmer at konsekvensen av flere udekkede styreverv kan stoppe korets videre eksistens.

 

ARBEIDS INSTRUKS FOR AKTIVITETS-/ FEST KOMITÉ

 

 

 

Komiteen skal til enhver tid bestå av 6 personer.

 

Denne komiteen er nedsatt for å ivareta opplegget, før under og etter korøvelser, arrangementer, fester, stevner m.m. som styret vedtar å avholde, samt delta i detalj planlegging av disse. Komiteen har også ansvar for å planlegge å gjennomføre aktiviteter som gir inntekter til korkassa.

 

 1. Komiteens ukentlige oppgaver er opplåsing/låsing av lokalet, opp og nedrigging av stoler til alle øvelsene, sette fram forslagskasse. Gjøre klar til pause; kopper, trakte kaffe, sette fram betalingskopp med merket betalingssum. Penger innhentes/overleveres kasserer.

 

 1. Til medlemsmøte én gang hver måned; Komiteen sørger for at to kormedlemmer har med kake til kaffen. Bruker medlemsliste og krysser av for hvem som har med kake, går på rullering. Sørger for utlodning av 2 flasker vin som kjøpes inn av kasserer.

 

 1. Komiteen samarbeider med kasserer vedrørende innkjøp av kaffe, kaffefilter, plastkopper og annet tilbehør til kaffeserveringen ved hver øvelse.

 

 1. Komiteen mottar alle detaljer fra styret om oppgaver rundt fester, arrangementer, seminar eller andre tilstelninger som styret vedtar, komiteen detaljplanlegger og gjennomfører disse i samarbeid med styret.

      Ved større arrangementer, eller der det er behov fordeler komiteen    arbeidsoppgaver blant korets medlemmer.

 

 

 1. Ved valgte arbeidsoppgaver for inntektsbringing til koret er det komiteens ansvar å tilse at alle medlemmer utfører tilnærmet lik arbeidsmengde, slik at ikke noen fritas fra dette med mindre det foreligger en godkjent saklig grunn som er godkjent av det til enhver tid sittende styret.

 

 1. Komiteen organiserer seg selv, og bestemmer selv hvem som utfører de forskjellige oppgavene, en person fra komiteen velges internt som kontaktperson til styret. Rapporteres styret straks personen er vedtatt.

Arbeids instruks for sang/noteutvalg

 

 

 

Denne komiteen er nedsatt for å sikre kvalitet i sang/melodivalg og koristenes interesser med hensyn til repertoar, konserter og andre musikalske aktiviteter.

 

 

 

 1. Medlemmene til komiteen velges én gang hvert år. Fortrinnsvis på første øvelse etter årsmøtet er avholdt. Medlemmene velges internt i hver stemmegruppe og skal bestå av én representant fra hver gruppe. Én person påtar seg ansvaret som komiteens kontaktperson mot styret og rapporterer årets valgte komité til styret straks den er vedtatt.

 

 

 1. Komiteen skal i størst mulig grad engasjere medlemmene innad i sin gruppe til å legge fram ønsker om sanger til komiteen.

 

 

 1. Alle forslag som innhentes legges fram på komité møter og diskuteres med dirigent og styrets valgte kontaktperson.

 

 

 1. De vedtatte forslag legges igjen fram for hele koret, så man er mest mulig samstemte på de valg som blir besluttet.

 

 

 1. Komiteen har i samarbeid med styret og dirigent ansvar for å skaffe tilveie noter til de sangene som er valgt ut.

 

 

 1. Komiteen skal også videreformidle ønsker og forslag som kommer fra medlemmene om deltagelse på konserter og andre type musikk arrangement.

 

 

 1. Komiteen kan også fremme forslag for styret om kurs/seminar med sangpedagog eller gjestedirigent om man finner dette formålstjenelig.

 

Styret Vestbygda Blanda Kor

 

Arbeidsinstruks for Turkomité

 

Komiteen skal til enhver tid bestå av 4 valgte medlemmer.

 

Denne komiteen er nedsatt for å ivareta medlemmene sine ønsker med hensyn til eventuelle turer som allmøte eller styret vedtar koret skal delta på.

 

 

 

1.      Komiteen mottar informasjon fra styret om turer man vil arrangere

 

og komi teen detaljplanlegger dette.

 

 

 

2.      Komiteen sørger for innhenting av priser for turopplegget man har planlagt, og ser til at forslagene legges fram for styret til godkjenning, og framlegger alternativene for medlemmene slik at et allmøte kan velge hvilket alternativ man ønsker.

 

 

 

3.      Komiteen booker alle nødvendige plasser som styret og allmøtet har vedtatt.

 

 

 

4.      Komiteen lager opplegg for selve reisen og turoppholdet slik at man får en best mulig tur for alle medlemmene. Herunder å sørge for at det på hver tur gjennomføres minst et felles måltid hver dag, helst middag hvor alle medlemmer samles til felles bespisning.

 

5.      Komiteen skal i størst mulig grad sørge for at koret kan delta eller arrangere minst én konsert pr. tur. Lar dette seg ikke gjøre må allmøtet ta stilling til om man likevel vil reise på denne turen.

 

 

 

6.      Turkomiteens medlemmer velges på Årsmøtet i januar/februar og velges for to år av gangen med overlapping i år, slik at alle ikke skiftes samtidig. Dersom planleggingen av en større tur strekker seg utover det året et medlem fratrer komiteen bistår dette medlemmet komiteen inntil denne turen er gjennomført.

 

 

 

 

 

 

 

          Styret i Vestbygda Blanda Kor

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.12 | 19:36

Hei!
Hadde det vært mulig at dere scannet korpartituret til Børs sang og sendt meg?
Gjerne med besifring.
Skal bruke det i en revy....

...
15.08 | 22:22

Herlig Tommy, så gøy med disse flotte bildene fra en minneverdig tur, tusen takk , fra Eva 😉

...
12.08 | 21:29

Herlige bilder fra Langesund, Tommy - det gjør de mange lystige minner fra turen levende igjen. Da blir man glad!!!

...
02.03 | 16:47

Fin bild. Jag var också I Allinge när bilden togs. Pratade med den mycket trevliga körmedlemmen längst till höger på bilden.

...
Du liker denne siden